ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของ บริษัท S.C. Super Car จำกัด (60-0414)

Last modified: March 21, 2021
You are here:
  • KB Home
  • _unknown
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของ บริษัท S.C. Super Car จำกัด (60-0414)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองของ บริษัท S.C. Super Car จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Factors Affecting Purchasing Decisions of Second Hand Car Of S.C. Super Car Co., Ltd.
ชื่อผู้วิจัย ชัชวาล ยอดธง
สาขา การจัดการทั่วไป
ปีการศึกษา 2560
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 59
Previous: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อน้ำผลไม้พร้อมดื่มตราดอยคำ ของผู้บริโภคในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (60-0413)
Next: พฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (60-0404)