การสร้างบล็อก (Blog) สำหรับรีวิวสินค้าของ shopat24.com จากผู้ใช้

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การสร้างบล็อก (Blog) สำหรับรีวิวสินค้าของ shopat24.com จากผู้ใช้
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การสร้างบล็อก (Blog) สำหรับรีวิวสินค้าของ shopat24.com จากผู้ใช้
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Create Blog for review at Shopat24.com from customers.

ชื่อผู้วิจัย

นายณัฐพล ศรีวัฒนวงศ์ 5704800052
นางสาวณิชากร หรรษาฤทัยวงศ์ 5704800074

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธนาภรณ์ รอดชีวิต
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 44