02 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 26

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • 02 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสุขุมวิท 26
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการของธนาคาร ยูโอบี จำกัด(มหาชน) สาขาสุขุมวิท 26
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Clients, Satisfaction Toward the Services of the UOB Bank (Plc.), Sukhumvit 26 Branch

ชื่อผู้วิจัย

รุจิพร ทรัพย์คงอยู่

สาขา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 88