การรวบรวมคำศัพท์ ตัวย่อ บทสนทนาและขั้นตอนการปฏิบัติงานเบื้องต้นในแผนก MAGIC Call Center โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การรวบรวมคำศัพท์ ตัวย่อ บทสนทนาและขั้นตอนการปฏิบัติงานเบื้องต้นในแผนก MAGIC Call Center โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การรวบรวมคำศัพท์ ตัวย่อ บทสนทนาและขั้นตอนการปฏิบัติงานเบื้องต้นในแผนก MAGIC Call Center โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Vocabulaly Abbereviation Conversetion and Beginning of Working Procedures in MAGIC Call Center Department Millenium Hiltion Bangkok

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวพิมพิไล  กองบุญมา

สาขา สาขาปรัชญาภาษา
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 1
Views: 49