แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง แผนที่แนะนำเส้นทางและนำเสนอสินค้า บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง แผนที่แนะนำเส้นทางและนำเสนอสินค้า บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง แผนที่แนะนำเส้นทางและนำเสนอสินค้า บริษัท เอเพ็กซ์ พลาสเทค จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

2D Animation route maps and product presentation Apex PlasTech Co.,Ltd.

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวสาธิยา คงสว่าง, นางสาวโสรยา อุตมะแก้ว 

สาขา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 133