รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท เคล็กสเพิร์ท (ประเทศไทย) จากัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท เคล็กสเพิร์ท (ประเทศไทย) จากัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แอพพลิเคชั่นสั่งอาหารบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บริษัท เคล็กสเพิร์ท (ประเทศไทย) จากัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Cyber POS Restaurant Clexpert (Thailand) Co.,Ltd.

ชื่อผู้วิจัย

นายวีรกานต์ เกตุจันทร์ 5504800034
นายศรัณย์ ชินเทพรัชชกิจ 5504800046
นายนภัสม์ บูรณะถาวร 5504800053
นายดิเรกฤทธิ์ แตงพิศ 5504800055
นายวิวัฒน์ สถิรชาติ 5504800123
นางสาวนพภัสสร เกียรติกุลกาญจน์ 5504800126

สาขา เทคโนโลยีสานสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 25