รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แอพพลิเคชั่นบันทึกรายการซ่อมรถยนต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ Application of Car Maintenance Service on Android Platform ห้างหุ้นส่วนจากัด ออปติไมซ์ ซิสเต็ม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา แอพพลิเคชั่นบันทึกรายการซ่อมรถยนต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์ Application of Car Maintenance Service on Android Platform ห้างหุ้นส่วนจากัด ออปติไมซ์ ซิสเต็ม
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
แอพพลิเคชั่นบันทึกรายการซ่อมรถยนต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์
Application of Car Maintenance Service on Android Platform
ห้างหุ้นส่วนจากัด ออปติไมซ์ ซิสเต็ม

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Application of Car Maintenance Service on Android Platform

ชื่อผู้วิจัย

นายสุวิทย์ ภูนาวา 5504800018

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 199