เว็บไซต์คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมเซรีเนียม ไอดีอี บริษัท ออ๊ ปติมัส ซอฟต์ จา กัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เว็บไซต์คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมเซรีเนียม ไอดีอี บริษัท ออ๊ ปติมัส ซอฟต์ จา กัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

เว็บไซต์คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมเซรีเนียม ไอดีอี
บริษัท ออ๊ ปติมัส ซอฟต์ จา กัด

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Selenium IDE Program Guide Website
OPTIMUS SOFT CO., LTD.

ชื่อผู้วิจัย

นายศุภมิตร อัศวนันทการ 5504800075
นายจตุรพร เชนยะวนิช 5504800076

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 47