การปฏิบัติงานด้านการบริการลูกค้าของธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาอุทิศ (ทุ่งครุ)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การปฏิบัติงานด้านการบริการลูกค้าของธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาอุทิศ (ทุ่งครุ)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การปฏิบัติงานด้านการบริการลูกค้าของธนาคารกรุงไทย สาขาถนนประชาอุทิศ (ทุ่งครุ)
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The Methods of Service Operation of Krung Thai Bank Pracha Uthit Road (Thung Khru)

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวณฤชา เผ่าหอม

สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 27