รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระบบประเมินความเสี่ยงออนไลน์ Online Risk Assessment System การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ระบบประเมินความเสี่ยงออนไลน์ Online Risk Assessment System การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ระบบประเมินความเสี่ยงออนไลน์ Online Risk Assessment System
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Online Risk Assessment System

ชื่อผู้วิจัย

นายธนานันท์ ศุขประเสริฐ 5504800072
นายณัฐนันท์ ติปปวงศ์ 5504800081
นายนครินทร์ โสมแก้ว 5504800100

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 53