ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ในส่วนเว็บเซอร์วิส บริษัท ไอที ครีเอชั่น จากัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ในส่วนเว็บเซอร์วิส บริษัท ไอที ครีเอชั่น จากัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ในส่วนเว็บเซอร์วิส
บริษัท ไอที ครีเอชั่น จากัด

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

National Research Management Webservice System
IT Creation Co., Ltd.

ชื่อผู้วิจัย

นาย ธนาเทพ แซ่ลิ้ม 5504800060
นาย ธีรัตม์ รุ่งมงคลทรัพย์ 5504800084

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 36