ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขากระทุ่มแบน

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขากระทุ่มแบน
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สาขากระทุ่มแบน

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Customer Information Management System of TOT Public Company Limited Krathum Baen branch

ชื่อผู้วิจัย

นายนิพนธ์ เอียงเทศ

สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 Poster (สรุปรายละเอียดโครงงาน ขนาด A1) 14_pos
15 Disc Cover (ปก CD หรือ DVD) 15_dco
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 62