ผลิตสื่อโทรทัศน์ ช่วงเงินงอกเงย ตอนเจาะกลยุทธ์กระตุ้นยอดขายเว็บออนไลน์ Trip Advisor สำหรับออกอากาศ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ผลิตสื่อโทรทัศน์ ช่วงเงินงอกเงย ตอนเจาะกลยุทธ์กระตุ้นยอดขายเว็บออนไลน์ Trip Advisor สำหรับออกอากาศ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ผลิตสื่อโทรทัศน์ ช่วงเงินงอกเงย ตอนเจาะกลยุทธ์กระตุ้นยอดขายเว็บออนไลน์ Trip Advisor สำหรับออกอากาศ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Television Production for broadcastTrip Advisor’s strategy for enhance their sales revenue

ชื่อผู้วิจัย

นายวรวัฒน์ นาคสุทธิ  5404800042

สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 15