เว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท มายโฮมสโตร์ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • เว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท มายโฮมสโตร์ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย เว็บพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท มายโฮมสโตร์ จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Electronic Commerce System of My Homestore Co.,LTD

ชื่อผู้วิจัย

นายเฉลิมวุธ เที่ยงตรง 5504800039
นางสาวสรัญญา เกมะยุรา 5704800064

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2559
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 25