การศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการการเงิน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมนเนจเม้นท์ จากัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการการเงิน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมนเนจเม้นท์ จากัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานธุรการการเงิน บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมนเนจเม้นท์ จากัด

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The process of financial officer’s work in Inter Realty Management Co., Ltd.

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวกาญจนา จันทร์ทิพย์ 5611300006

สาขา การบัญชี
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 20