Press/กด CtrlหรือCmd + P to print
or save as PDF

การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวพม่าสำหรับกรุ๊ปเหมา “มหัศจรรย์อันซีนพม่า 7 วัน”

ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การจัดโปรแกรมท่องเที่ยวพม่าสำหรับกรุ๊ปเหมา

“มหัศจรรย์อันซีนพม่า 7 วัน”

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Amazing Unseen Myanmar 7 day

ชื่อผู้วิจัย
นาย ศรุตม์  โกมลเปลิน
นางสาว สมฤทัย  เปี่ยมทองคำ
นาย อาณัติ  บัวสร้อย
สาขา สาขาปรัชญาและภาษา
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 Poster (สรุปรายละเอียดโครงงาน ขนาด A1) 14_pos
15 Disc Cover (ปก CD หรือ DVD) 15_dco