สื่อการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • สื่อการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย สื่อการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายวิชา เคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Instruction media of Students in grade 12 Chemistry, Physics and Biology.

ชื่อผู้วิจัย

นายวัชรพล เอี่ยมผ่องใส 5405100046
นางสาวดลพร ศรีโสภณ 5405100111
นางสาวนิตยา รุ่งประชา 5601700014

สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 60