Evaluation of Jetty Structures

Last modified: December 26, 2018
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การประเมินโครงสร้างท่าเทียบเรือ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Evaluation of Jetty Structures

ชื่อผู้วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ มงคลสังข์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไตรทศ ขำสุวรรณ

สาขา วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 Evaluation of Jetty Structures STR 230.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 45