ระบบให้บริการแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการร้านขายยาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบให้บริการแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการร้านขายยาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  ระบบให้บริการแอปพลิเคชั่นบริหารจัดการร้านขายยาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

 Application Service System for Drugstore Management via Internet

ชื่อผู้วิจัย

เอก บำรุงศรี, จรรยา แหยมเจริญ, ปณชัย นิยมกชกร, ชาญชิต เลิศวงศ์สุวรรณ

สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก  01_cov.pdf
2 committee 02_commit.pdf

3

สารบัญ 03_tbc.pdf
4 บทความวิจัย 04_article.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 19