ระบบค้นหาร้านอาหารด้วยการวิเคราะห์ส่วนบุคคล

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบค้นหาร้านอาหารด้วยการวิเคราะห์ส่วนบุคคล
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  ระบบค้นหาร้านอาหารด้วยการวิเคราะห์ส่วนบุคคล
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

 Restaurant Search System with Personalized Analysis

ชื่อผู้วิจัย

จรรยา แหยมเจริญ, บุญฤทธิ์ รั่วสำราญ, วรยศ คำลือ

สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก  01_cov.pdf
2 committee 02_commit.pdf

3

สารบัญ 03_tbc.pdf
4 บทความวิจัย 04_article.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 75