การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นห้องเรียนออนไลน์ กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นห้องเรียนออนไลน์ กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นห้องเรียนออนไลน์
กรณีศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Online Classroom Web Application Development: A Case Study in the Department of Computer Science, Siam University

ชื่อผู้วิจัย

ธนาภรณ์ รอดชีวิต, เฉลิมวุธ เที่ยงตรง

สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก  01_cov.pdf
2 committee 02_commit.pdf

3

สารบัญ 03_tbc.pdf
4 บทความวิจัย 04_article.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 72