การพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยสยามผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยสยามผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การพัฒนาระบบประเมินการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยสยามผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

 Development of Teaching Evaluation System of Siam University via Internet Network

ชื่อผู้วิจัย

 จักรพันธุ์ รักธรรมนูญ

สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก  01_cov.pdf

4

สารบัญ 04_tbc.pdf
5 บทความวิจัย 05_article.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 22