01 ปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อความพึงพอใจในการติิดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โปรดักส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • 01 ปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อความพึงพอใจในการติิดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โปรดักส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย ปัจจัยทางการตลาดทีมีผลต่อความพึงพอใจในการติิดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ โปรดักส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The marketing factors which effect to the satisfaction of customers while installthe energy saving equipments from Energy Products Management Co., Ltd.

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวภัทรพร ลิ้มสิทธิกูล

สาขา สาขาเศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 96