การพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้า กรณีศึกษาบริษัท เคเคฟู๊ด จำกัด

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้า กรณีศึกษาบริษัท เคเคฟู๊ด จำกัด
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  การพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้า กรณีศึกษาบริษัท เคเคฟู๊ด จำกัด
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

 The Development of Inventory Management System : A Case Study of KK Food co.,Ltd

ชื่อผู้วิจัย

วีนา โชติช่วง, ณิชากร โรจนวัชร, ชนสรณ์ อุทัยเภตรา

สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2560
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก  01_cov.pdf
2 committee 02_commit.pdf

3

สารบัญ

03_tbc.pdf

4 บทความวิจัย 04_article.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 60