การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย

Last modified: December 26, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย
The Use of Good Governance in the Performance of Arbitrator in Thailand
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายรัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ
Mr.Rattasidhi Kurusuwan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ศ.พิเศษ ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, รศ.ดร.ปภาศรี บัวสวรรค์
Prof.Dr.Yuwat Vuthimedhi, Assoc.Prof.Dr.Praphasri Buasawan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการ
Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
Published/แหล่งเผยแพร่:
วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563)

วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2563)

การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 8 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยธนบุรี

การอ้างอิง/citation

รัฐสิทธิ์ คุรุสุวรรณ (2563). การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาขอบเขตในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการ ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการไทย  2) ศึกษาแนวความคิดในการปรับใช้ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ  3) ศึกษาหาความสอดคล้องของตัวชี้วัดธรรมาภิบาลกับการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 4) เสนอแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความสัมฤทธิผล และความคุ้มค่า ดำเนินการวิจัยโดยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวนทั้งหมด 25 คน ได้แก่ อนุญาโตตุลาการ จำนวน 5 คน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จำนวน 5 คน ข้าราชการในสถาบันอนุญาโตตุลาการ จำนวน 5 คน คู่กรณีในการที่ได้นำข้อพิพาทพิจารณาในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ จำนวน 5 คน และข้อมูลจากการประชุมสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน

ผลการวิจัยพบว่าการใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของอนุญาโตตุลาการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความสัมฤทธิผล และความคุ้มค่า ในการปรับใช้กับการปฏิบัติงานด้านการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ สามารถนำหลักการของตัวชี้วัดธรรมาภิบาลทั้ง 6 ประการมาดำเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการได้อย่างมีความสัมฤทธิผล และคุ้มค่า ในการสร้างความยุติธรรม และความพึงพอใจของคู่กรณีและสังคม เป็นการชี้ชัดอย่างมีนัยสำคัญว่าการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในกระบวนการระงับข้อพิพาททางแพ่งนั้น การพิจารณาตัดสินชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ให้เป็นที่ยอมรับของคู่กรณีและสังคมส่วนรวม ที่ใช้หลักธรรมาภิบาล มาเป็นหลักปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการ

คำสำคัญ: หลักธรรมาภิบาล, การปฏิบัติหน้าที่, อนุญาโตตุลาการ, ความสัมฤทธิผล, ความพึงพอใจของคู่กรณีและสังคมส่วนรวม


Abstract

The objectives of this research were: 1) to study the scope of the performance of the arbitrators and operational problems in performing duties of arbitrators in Thailand; 2) to study the concept in applying good governance to dispute resolution by arbitrators; 3) to study the consistency of good governance indicators and dispute resolution by arbitrators; 4) to provide guidance on the performance of duties of arbitrators in accordance with good governance principles for efficiency, effectiveness, accomplishment and worthiness. This study used the qualitative research method by interviewing 25 key informants consisting of 5 Arbitrators, 5 Executives and Officers of the Office of the Public Sector Development Commission, 5 Civil Servants in Arbitration Institute, 5 parties involved in the Arbitration process, and 5 experts in Focus Group Discussion.

The research results found that an application of good governance in the performance of arbitrators increases efficiency, effectiveness, accomplishment and worthiness. The six good governance indicators could be applied to dispute resolution by the arbitrators with accomplishment and worthiness in creating justice and satisfaction to each party and society. There was a significant implication that arbitrator process could be applied to civil dispute resolution and consideration on judgment of arbitrators to and should be accepted, under good governance principles, by each party and society as a guideline in performing duties of arbitrators.

Keywords:  Good Governance Principles, Performance, Arbitrators, Accomplishment, Satisfaction of the Parties Involved and Society.


การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ของอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย

Doctor of Philosophy in Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 6