การจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3Rs ลดการใช้ ใช้ซ้ำ แปรสภาพใหม่ กรณีศึกษาในแผนกแม่บ้านโรงแรมตวันนากรุงเทพ

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3Rs ลดการใช้ ใช้ซ้ำ แปรสภาพใหม่ กรณีศึกษาในแผนกแม่บ้านโรงแรมตวันนากรุงเทพ
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การจัดการของเสียโดยใช้หลัก 3Rs ลดการใช้ ใช้ซ้ำ แปรสภาพใหม่ กรณีศึกษาในแผนกแม่บ้านโรงแรมตวันนากรุงเทพ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Wasts Managment System by The 3Rs-Reduuse Recycle Case Studies Of Housekeeping  Deparment of Tawana Bangkok Hotel

ชื่อผู้วิจัย

นายเจตตฤณ ไตรรัตน์

ชื่อผู้วิจัย นายศุภกิจ ลิขิตวิวัฒน์กุล
ชื่อผู้วิจัย นายนครินทร์ ขวัญประสงค์
ชื่อผู้วิจัย นายวรภพ เพรามธุรส
สาขา สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 Poster (สรุปรายละเอียดโครงงาน ขนาด A1) 14_pos
15 Disc Cover (ปก CD หรือ DVD) 15_dco
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 113