57_002 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการ บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโต้เซลส์ จำกัด (สาขาท่าพระ)

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • 57_002 พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการ บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโต้เซลส์ จำกัด (สาขาท่าพระ)
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการ บริษัท อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโต้เซลส์ จำกัด (สาขาท่าพระ)

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Customers’ Behaviors and Satisfaction towards Isuzu Ung Nguan Tai Auto Sales Co., Ltd. (Thaphra branch)

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวพีระญา  ทรัพย์มาก  และนางสาวปนัดดา  เสืออารีย์

สาขา สาขาเศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย)

03_abs.pdf

 4 บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)

 03.abseng.pdf

5

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

6

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
7 บทที่ 1 06_ch1.pdf
8 บทที่ 2 07_ch2.pdf
9 บทที่ 3 08_ch3.pdf
10 บทที่ 4  09_ch4.pdf
11 บทที่ 5 10_ch5.pdf
12 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
13 ภาคผนวก 12_app.pdf
14 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 101