ระบบจัดการเช่ารถบรรทุก กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันฉายรีฟิกเกอเรชัน

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • ระบบจัดการเช่ารถบรรทุก กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันฉายรีฟิกเกอเรชัน
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ระบบจัดการ เช่ารถบรรทุก กรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะวันฉายรีฟิกเกอเรชัน

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Truck Rental Management System Case Study Tawanchai Refigeration co.,Ltd.

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวชไมพร                       เทพมาลี           5404800062

นางสาวสองสายชล                จันทร์ดอกรัก   5404800079

สาขา สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

03_absen.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 112