การออกแบบและสร้างเครื่องปิ้งแจงลอนควบคุมโดยพีแอลซี

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบและสร้างเครื่องปิ้งแจงลอนควบคุมโดยพีแอลซี
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบและสร้างเครื่องปิ้งแจงลอนควบคุมโดยพีแอลซี
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

DESIGN AND CONSTRUCTION  OF  THE JANGLON  TOASTER     CONTROLLED BY  PROGRAMMABLE  LOGIC  CONTROLLER

ชื่อผู้วิจัย

นายวิวัฒน์   มีมุข   นายธนพล  กิติแสงพัฒน์   นายอรุณโรจน์      ลีเลิศ     นายเฉลิมพล      พูลขวัญ

สาขา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 143