การออกแบบและสร้างป้ายแสดงเวลาการทำงาน / ชั่วโมงติดต่ออาจารย์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การออกแบบและสร้างป้ายแสดงเวลาการทำงาน / ชั่วโมงติดต่ออาจารย์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การออกแบบและสร้างป้ายแสดงเวลาการทำงาน / ชั่วโมงติดต่ออาจารย์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

DESIGN AND CONSTRUCTION OF TIME SCHEDULE DISPLAY BOARD FOR CONTACT TEACHER CONTROLLED BY MICROCONTROLLER

ชื่อผู้วิจัย

ว่าที่ ร.ต.อนุสรณ์ หลงทอน  นายสุทัศน์   กล่อมจิตร    นายทวีชัย    ผาวันดี

สาขา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 124