การวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลิงพลังงานแสงอาทิตย์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลิงพลังงานแสงอาทิตย์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การวิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบสร้างเครื่องยนต์สเตอร์ลิงพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Researching Design and Fabricating Development of a Solar – Powered Stirling Engine-Generator

ชื่อผู้วิจัย

ผศ.บรรเทิง  ศิลป์สกุลสุข

สาขา

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปกงานประชุมวิจัย 01_cover.pdf
2 สารบัญ

02_content.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย)

03_abs.pdf

4

เนื้อหา 04_paper.pdf

5

Conference Program Committee

05_committee.pdf
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 118