แอพพลิเคชั่นศูนย์บริการรถยนต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แอพพลิเคชั่นศูนย์บริการรถยนต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย แอพพลิเคชั่นศูนย์บริการรถยนต์บนแพลตฟอร์มแอนดรอยด์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Car ServiceApplication On Android Platform

ชื่อผู้วิจัย

นายสุวิทย์        ภูนาวา      5504800018

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_com.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_absth.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 06_ch2.pdf
8 บทที่ 3 06_ch3.pdf
9 บทที่ 4  06_ch4.pdf
10 บทที่ 5 06_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 07_ref.pdf
12 ภาคผนวก 08_app.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 20