การศึกษาความหลากหลายของร้านอาหารทั้งห้าภูมิภาคเพื่อพัฒนางานบริการการท่องเที่ยวของ บริษัท ทีเคที อีโคทัวร์ A STUDY IN VARIETY OF RESTAURANTS ALL FIVE REGIONS FOR THE SERVICE DEVELOPMAENT OF THE TKT ECO TOUR

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาความหลากหลายของร้านอาหารทั้งห้าภูมิภาคเพื่อพัฒนางานบริการการท่องเที่ยวของ บริษัท ทีเคที อีโคทัวร์ A STUDY IN VARIETY OF RESTAURANTS ALL FIVE REGIONS FOR THE SERVICE DEVELOPMAENT OF THE TKT ECO TOUR
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย โครงงาน การศึกษาความหลากหลายของร้านอาหารทั้งห้าภูมิภาคเพื่อพัฒนางานบริการการท่องเที่ยวของ บริษัท ทีเคที อีโคทัวร์
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

A STUDY IN VARIETY OF RESTAURANTS ALL FIVE REGIONS FOR THE SERVICE DEVELOPMAENT OF THE TKT ECO TOUR.

ชื่อผู้วิจัย

นายสกลธร พิทักษ์ลีลานนท์ 
นายปกป้อง เพชรรัตน์ 
นางสาววัชรินทร์ เซี่ยงว่อง

สาขา สาขาสังคมวิทยามนุษย์และนิเทศวิทยาสังคม
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 26