การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาในเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะทางสุขภาพจิต

Last modified: June 22, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาในเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะทางสุขภาพจิต
Research Article: A Study of Drug Related Problems in Child and Adolescent with Mental Health Problem
ผู้เขียน/Author: ดร.กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล | Dr. Kamolwan Tantipiwattanaskul
Email: Kamolwan.tan@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Pharmacy,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ วารสารวิชาการสาธารณสุข  ปีที่ 28 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน-ธันวาคม 2562 หน้า 986-995

การอ้างอิง/citation

กมลวรรณ ตันติพิวัฒนสกุล. (2562). การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาในเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะทางสุขภาพจิต. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 28(6), 986-995.


ABSTRACT

The objective of this cross-sectional study was to determine drug related problems (DRPs) of child and adolescent outpatients with mental health problem in 2017. Adverse drug reactions (ADRs) and medication adherence data were interviewed and collected. Thirty-six children are diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and thirty-two adolescents are diagnosed with depression. First-line drug for ADHD treatment is 10 mg. of methylphenidate plain tablet. First-line drug for depression treatment is 20 mg. of fluoxetine tablet. The main DRPs were non-adherence and adverse drug reactions. Forty-one patients reported side effects and adverse drug reactions. Thirty-seven participants were adjusted their attitudes about medication adherence. For ADHD group, most adverse symptoms were appetite decreasing (41.7%) and headache (13.9%). For depression group, most adverse symptoms were appetite changing (34.4%) and drowsiness (28.1%). These adverse effects are categorized to type A ADRs. They are usually a consequence of the drug’s primary pharmacological effect. Misunderstanding for ADRs management can directly lead to non-adherence. There is a greater risk for ADHD children and depressive adolescents about medication use. Pharmacists should prioritize and attach great importance to care givers about medication adherence. The results from this study were applied for drug counseling and pharmaceutical care plan to improve the treatment effectiveness and drug safety in ADHD children and depressive adolescent.

Keywords : ADHD children, depressive adolescent, drug related problems, medication adherence, ความร่วมมือในการใช้ยา, เด็กและวัยรุ่น, ปัญหาเกี่ยวกับยา, โรคซึมเศร้า, โรคสมาธิสั้น.


การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาในเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะทางสุขภาพจิต / A Study of Drug Related Problems in Child and Adolescent with Mental Health Problem

Faculty of Pharmacy, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 356
Previous: การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Next: ผลของโซเดียมคลอไรด์และซูโครสต่อการเกิดโฟมและการเกิดอิมัลชันของโปรตีนรำข้าวหอมมะลิ