การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อบริการ สายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ A STUDY OF THAI TOURISTS REVIEWS TOWARDS THE SERVICE OF ETHIOPIAN AIRLINE

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อบริการ สายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ A STUDY OF THAI TOURISTS REVIEWS TOWARDS THE SERVICE OF ETHIOPIAN AIRLINE
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อบริการ
สายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

A STUDY OF THAI TOURISTS REVIEWS TOWARDS THE SERVICE OF ETHIOPIAN AIRLINE

ชื่อผู้วิจัย

นาย ภัทรพล สุขโพธิ์ 
นางสาว พรพรรณ พรหมเศก 
นางสาว กัญญา แซ่ฉั่ว 
นางสาว ยุภาพร ประชาปกป้อง 
นางสาว ปิยะนันท์ สุวรรณกรกิจ

สาขา สาขาสังคมวิทยามนุษย์และนิเทศวิทยาสังคม
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 64