การศึกษาการส่งมอบงานจากบันทึกเหตุการณ์ในศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ Process Mining รูปแบบ Social Network Miner (Handover of Work)

Last modified: March 31, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การศึกษาการส่งมอบงานจากบันทึกเหตุการณ์ในศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโดยใช้
Process Mining รูปแบบ Social Network Miner (Handover of Work)

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

A Study of Work Handover in Call Center Event Logs Using Process Mining
Model Social Network Miner (Handover of Work)

ชื่อผู้วิจัย

พัชรินทร์ พันธ์พานิชย์

สาขา บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 126
Previous: การวิเคราะห์เหมืองเครือข่ายทางสังคมที่ทำงานร่วมกันของแพทย์
Next: การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ โดยใช้เหมืองกระบวนการ