การตั้งลูกหนี้ ในโปรแกรมทางบัญชี

Last modified: June 7, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การตั้งลูกหนี้ ในโปรแกรมทางบัญชี
Accounting records in accounts receivable with Express program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวจิราภรณ์ น้อยจันทร์ 5604320018
Ms. Jiraphorn Noijan 5604320018
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

จิราภรณ์ น้อยจันทร์. (2558). การตั้งลูกหนี้ ในโปรแกรมทางบัญชี. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอ็น. อาร์. กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการดำเนินการตรวจสอบงบการเงิน จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีให้คำปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภทและงานประกันสังคมโดยบริการหลักของบริษัทคือการรับทำบัญชีการตรวจสอบบัญชีและงานประกันสังคม

ระบบบัญชีของบริษัท เอ็น. อาร์. กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด โดยมุ่งเน้นในเรื่องขั้นตอนการบันทึกบัญชีขายเป็นเงินสด/ขายเป็นเงินเชื่อ และการบันทึกลูกหนี้ผ่านทางโปรแกรมสำเร็จรูป  Express Accounting เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบันทึกบัญชีเพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้นจากการที่ได้ปฏิบัติงานทางบัญชีด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปใน บริษัท เอ็น. อาร์. กรุ๊ปแอดไวซอรี่พบว่านักศึกษาฝึกงานและ พนักงานบัญชีที่เริ่มทำงานใหม่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีมากนักหรือบางคนแทบไม่มีความรู้เลย จึงทำให้ประสบปัญหา ในการทำงานและทำให้เกิดความเข้าใจผิดความไม่เข้าใจเพื่อนำมาบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Express Accounting) ซึ่งส่งผลให้การทำงานมีความผิดพลาดเพราะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้วิธีการใช้งานของโปรแกรมและยังต้องแก้ไขความผิดพลาดจากการทำงานในครั้งแรก ทำให้เกิดความล้าช้าดังนั้น จึงจัดทำ โครงงานการทางบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ( Express Accounting) จากความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่ได้รับ นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและสามารถไปใช้ประโยชน์ได้จริง

 

คำสำคัญ: บัญชีขาย, โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 


Abstract

The trainee studied and operated the co-operative education at   N.R. Group Advisory Co., Ltd. This company provides assurance service, bookkeeping service, consulting service, services in taxation according to regulation and social security service.

According to the co-operative education program, the trainee was assigned to be an assistant accountant at N.R. Group Advisory Co., Ltd. The responsibility was accounting records in purchasing or selling for cash or credit with Express accounting program. It is a tool that helps ease accounting records.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.

 

Keywords:  Receivable, credit sales, Express Accounting Program.


การตั้งลูกหนี้ ในโปรแกรมทางบัญชี / Accounting records in accounts receivable with Express program

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 410
Previous: กระบวนงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
Next: สินค้าคงเหลือ