บัญชีลูกหนี้การค้า

Last modified: February 19, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
บัญชีลูกหนี้การค้า
Accounting records in Accounts Receivable with Express Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนิศากร คำอุบล และ นางสาวณัฐพร หมวกเมือง
Nisakorn Khamaubol and Nathaporn Muakmuang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

วนิศากร คำอุบล และ ณัฐพร หมวกเมือง. (2558). บัญชีลูกหนี้การค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

คณะผู้จัดทำได้ไปปฎิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่ บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมายกมลณรงค์ จำกัด บริษัทได้ดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จดทะเบียนเลิกบริษัท ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง งานด้านจัดทำบัญชี จัดทำบัญชีประจำปีและรายเดือนยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจและกรมสรรพากร วางแผนภาษีอำกร งานบริการที่เกี่ยวเนื่อง การวางระบบบัญชี และการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ คณะผู้จัดทำได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบันทึกบัญชีด้วยระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS
ระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS มีประโยชน์มากเนื่องจากโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีนี้ช่วยให้สามารถบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว การทำงานของโปรแกรมได้จัดเรียงไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับการทำงานในแต่ละวัน ทำให้การควบคุมการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
จากโครงการสหกิจศึกษา เรื่องบัญชีลูกหนี้การค้ำ การจัดทำบัญชีระบบ EXPRESS ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับประโยชน์ในการมีความพร้อมและมีความเข้าใจลักษณะของระบบการทำบัญชี สามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาไปใช้ปฏิบัติได้จริงในการประกอบวิชาชีพทางบัญชี รวมถึงผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีระบบ EXPRESS ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป

คำสำคัญ: บัญชีลูกหนี้การค้ำ, บันทึกบัญชีลูกหนี้, ระบบโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป EXPRESS


Abstract

The trainees have studied and operated their co-operative education at Kamolnarong Accounting and Law Office Co., Ltd. This company provides services such as company’s registration, company’s liquidation registration, social security registration, annual and monthly book keeping for submittance to the Department of Business Development and The Revenue Department, tax avoidance, and other services that related to accounting system and business consulting.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at Kamolnarong Accounting and Law Office Co., Ltd. The responsibility included accounting records by EXPRESS accounting program, which was very useful because it could help enter accounting records accurately, follow accounting principles, convenient and efficient. The work flow of this program was arranged properly by the sequences of work on each day, so it could control the operation effectively.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.

Keywords: Account Receivable, EXPRESS accounting program, Accounting Principle.


บัญชีลูกหนี้การค้า
Accounting records in Accounts Receivable with Express Program

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

บัญชีลูกหนี้การค้า

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Receivable Accounts

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กิตติศักดิ์  สรแพทย์อาจารย์สุชาติ  ธีระศรีสมบัติ
ชื่อผู้วิจัย นางสาวนิศากร คาอุบล 5604300540
นางสาวณัฐพร หมวกเมือง 5604300541
สาขา การบัญชี
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ 02_app.pdf
3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) 03_abs.pdf
4 กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf
5 สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 869
Previous: The hospital’s budgetary accounting system and creditor and debtor account
Next: การบันทึกบัญชีซื้อ – ขายในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส