สินค้าคงเหลือ

Last modified: June 7, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
สินค้าคงเหลือ
Accounting records in inventory account with Express Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐธินี พิมพ์ดี, 5604300152, นางสาวกรชวัล ไตรรัตนวิไล 5604300153
Miss Nattinee Pimdee 5604300152, Miss Kornchawan Trairattanawilai 5604300153
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

ณัฐธินี พิมพ์ดี และ กรชวัล ไตรรัตนวิไล. (2558). สินค้าคงเหลือ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท แอลแอนด์ทรีบี จำกัด ได้มีประสบการณ์ร่วมงานกับแบรนด์รองเท้านำเข้าจากอิตาลี BORSEMOGAN จึงมีความสร้างสรรค์มาสู่รองเท้าหนังแท้ซึ่งวัสดุได้นำเข้ามาจาก ประเทศอิตาลี และมีการดีไซน์ออกแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตรองเท้าตัดเย็บในเมืองไทยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันไปแบรนด์รองเท้า BM. Collection จึงช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่นยุคใหม่ปัจจุบัน

ความสำคัญของระบบบัญชีของบริษัท แอลแอนด์ทรีบี จำกัด มุ่งเน้นในเรื่องขั้นตอนการบันทึกรายการสินค้า และการตรวจนับสินค้าคงเหลือ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Express Accounting) สินค้าคงเหลือ เป็นสินทรัพย์ประเภทหมุนเวียนของกิจการ สินค้าถือเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญ ในการหารายได้ ดังนั้นการตีราคาและการแสดงราคาสินค้าคงเหลือ จึงมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะการเงินในงบแสดงฐานะการเงินและมีผลต่อการดำเนินงานในงบกำไรขาดทุน ซึ่งกิจการที่นี้ทำธุรกิจเกี่ยวกับ การซื้อมาขายไป เพราะถือว่าสินค้าทำให้มีรายได้ ถ้าเกิดสินค้าขาด หรือสูญหายไป เราต้องทาการตรวจนับสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนให้ตรงกับหน้ารายงานบัญชี

 

คำสำคัญ: การบัญชี, สินค้าคงเหลือ, โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี


Abstract

The trainees have studied and operated the co-operative education at  L & 3B Co., Ltd. This company has experience working with brand shoes imported from Italy. They created BORSEMOGAN into shoe leather materials which are designed as a unique design.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at L & 3B Co., Ltd. The responsibility was recording of goods and check remaining products with Express accounting program. This account equipment helps to be more efficient and saves time.

From working as mentioned above, the trainees got real experiences of working and learned how to work with others.

 

Keywords:  Accounting, Inventories, Accounting Software.


สินค้าคงเหลือ/ Accounting records in inventory account with Express Program

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 489
Previous: การตั้งลูกหนี้ ในโปรแกรมทางบัญชี
Next: ขั้นตอนการบันทึกบัญชีการปรับปรุงใบกำกับภาษีขาย – ใบลดหนี้