การบันทึกบัญชีซื้อ – ขายในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

Last modified: February 19, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกบัญชีซื้อ – ขายในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส
Accounting records in selling and purchasing with Express Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนันทนา ประสิทธิวรวิทย์ 5704300217,
นางสาวเพชรรัตน์ รั้งกลาง 5604300190

Ms. Nantana Prasitiworawit , Ms. Petcharut Rungklang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุชาติ ธีระศรีสมบัติ
Mr. Suchat Thirasisombat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

นันทนา ประสิทธิวรวิทย์ และ เพชรรัตน์ รั้งกลาง. (2558). การบันทึกบัญชีซื้อ – ขายในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมายกมลณรงค์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการงานด้านบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ให้คำปรึกษาด้านบัญชีและกฎหมาย ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีทุกประเภทและงานประกันสังคม โดยได้รับการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การให้บริการหลักของบริษัท คือ การรับทำบัญชี การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และงานประกันสังคม

ดังนั้นผู้จัดทำจึงตระหนักถึงความสำคัญระบบบัญชีของบริษัท สำนักงานบัญชีและกฎหมาย กมลณรงค์ จำกัด โดยมุ่งเน้นในเรื่อง ขั้นตอนการบันทึกบัญชีซื้อสินค้าเป็นเงินสด/ซื้อสินค้ำเป็นเงินเชื่อ และขายสินค้ำเป็นเงินสด/ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ผ่านทางโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบันทึกบัญชี เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น

 

คำสำคัญ: การบันทึกบัญชี, บัญชีซื้อ – ขาย, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส


Abstract

The trainees had studied and operated their co-operative education at Kamolnarong Accounting and Law Co., Ltd. This company provides accounting services with accounting standards and advicing accounting services, taxation law, and social security fund. Kamolnarong Accounting and Law Co., Ltd assures the quality by Accounting Office of Department of Business Development, and Ministry of Commerce. The main services of company are preparing accounts, providing business advice and social security fund.

According to the co-operative education program, the trainees were assigned to be an assistant accountant at Kamolnarong Accounting and Law Co., Ltd. The responsibility was recording of selling and purchasing in Express, an accounting program for Thai financial reporting standards.

From working as mentioned above, the trainee got real experiences of working and learned how to work with others.

 

Keywords:  Account Recordingม Selling and purchasing accountม Express program.


การบันทึกบัญชีซื้อ – ขายในโปรแกรมเอ็กซ์เพรส / Accounting records in selling and purchasing with Express Program

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 234
Previous: บัญชีลูกหนี้การค้า
Next: กระบวนงานลูกหนี้เงินยืมราชการ ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์