การประเมินความรู้ของพนักงานบริษัท นอร์ธ สตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด ทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อต้อนรับ AEC

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การประเมินความรู้ของพนักงานบริษัท นอร์ธ สตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด ทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อต้อนรับ AEC
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การประเมินความรู้ของพนักงานบริษัท นอร์ธ สตาร์ โลจิสติกส์ จำกัด ทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อต้อนรับ AEC
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

The evaluation of English communication skill of North Star Logistic Company for Asian Economic Community

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อรนุช อินทวงศ์
ชื่อผู้วิจัย

นางสาวเมรฎา ก้อนแก้ว

สาขา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
ปีการศึกษา 2557
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 43