การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ โดยใช้เหมืองกระบวนการ

Last modified: March 29, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

การวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์
โดยใช้เหมืองกระบวนการ

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Analysis of Call-Center Operational Data Using Process Mining

ชื่อผู้วิจัย

สมพงษ์ วงศ์วิกรานต์

สาขา บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 52
Previous: การศึกษาการส่งมอบงานจากบันทึกเหตุการณ์ในศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าโดยใช้ Process Mining รูปแบบ Social Network Miner (Handover of Work)
Next: การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเวลาของกระบวนการให้บริการ ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล