การจัดการความรู้ภายในโรงแรมแบบการสนทนากลุ่ม Applying focus group for knowledge management in hotel sector

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • การจัดการความรู้ภายในโรงแรมแบบการสนทนากลุ่ม Applying focus group for knowledge management in hotel sector
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

การจัดการความรู้ภายในโรงแรมแบบการสนทนากลุ่ม

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Applying focus group for knowledge management in hotel sector

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.นันทิรา  ภูขาว
ชื่อผู้วิจัย
นางสาว ธนพร  คงพลัง  5604400113
นางสาว ณัฐวดี  ธนทวีวงศ์  5604400164
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 90