การประยุกต์ใช้เหมืองเครือข่ายทางสังคมในบันทึกเหตุการณ์การส่งมอบงานของแพทย์โดยใช้ Handover of Work Metric

Last modified: March 29, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การประยุกต์ใช้เหมืองเครือข่ายทางสังคมในบันทึกเหตุการณ์การส่งมอบงานของแพทย์โดยใช้ Handover of Work Metric
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Applying Social Network Miner on Medical Event Logs Using Handover of Work Metric

ชื่อผู้วิจัย

วราภรณ์ มีไทยสงค์

สาขา บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 52
Previous: การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเวลาของกระบวนการให้บริการ ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล