การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารออมสินในสังกัดจังหวัดราชบุรี

Last modified: April 1, 2021
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารออมสินในสังกัดจังหวัดราชบุรี
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Appraisal of the Quality of Services for Customers of the Branches of the Government Savings Bank in Ratchaburi Province

ชื่อผู้วิจัย

นางสาวธีร์วรา สุตัณฑวิบูลย์

สาขา เศรษฐศาสตร์
ปีการศึกษา 2555
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบรับรองสารนิพนธ์

02_cer.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4 09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
14 บทความ 14_art.pdf
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 48
Previous: พฤติกรรมการซื้อและปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพล ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า iPad ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Next: ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ SME BANK สาขาสํานักพหลโยธิน เขตกรุงเทพมหานคร