ทัศนคติของสมาชิกเฟซบุ๊คที่มีต่อเว็บไซต์บริการหาคู่ชีวิตที่มีระบบด้านความปลอดภัยสูง

Last modified: March 21, 2021
You are here:
  • KB Home
  • _unknown
  • ทัศนคติของสมาชิกเฟซบุ๊คที่มีต่อเว็บไซต์บริการหาคู่ชีวิตที่มีระบบด้านความปลอดภัยสูง
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย

ทัศนคติของสมาชิกเฟซบุ๊คที่มีต่อเว็บไซต์บริการหาคู่ชีวิตที่มีระบบด้านความปลอดภัยสูง

ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Attitude of Facebook’s members toward Dating Website with High Security System
ชื่อผู้วิจัย ภูรยา สุทธิไชยศรกุล
สาขา การจัดการการตลาด
ปีการศึกษา 2559
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 45
Previous: The Quality of Education of MBA (English Program) in Siam University
Next: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อรองเท้ายี่ห้อ Adidas ของสมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊ก ADIDAS MARKET THAILAND