พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร Behavior and satisfaction of tourists in Thailand. Case Study Khlong Phadung Krung Kasem floating market Dusit area, Bangkok

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร Behavior and satisfaction of tourists in Thailand. Case Study Khlong Phadung Krung Kasem floating market Dusit area, Bangkok
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย                                  กรณีศึกษา ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
Behavior and satisfaction of tourists in Thailand. 
Case Study Khlong Phadung Krung Kasem floating market
Dusit area, Bangkok  
 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.ปัญจมา เปมะโยธิน
ชื่อผู้วิจัย

นางสาว       จตุพร         ศรีพันธบุตร 5604400012  นาย             วันเสาร์ เสือแก้ว 5604400027                          นางสาว       ณัฐนันท์ แปดทิศ 5604400028

สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 276