พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่สนามบีบีกัน เดอะชูสวัน ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

Last modified: March 21, 2021
You are here:
  • KB Home
  • _unknown
  • พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่สนามบีบีกัน เดอะชูสวัน ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย พฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการที่สนามบีบีกัน เดอะชูสวัน ที่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ Behaviors Affecting Decision to Use Service at BBGun the Shoot One at Amphur Bang Bua Thong Nonthaburi Province
ชื่อผู้วิจัย ภัทราธิป ไกรรักษ์
สาขา การจัดการการเงินและการธนาคาร
ปีการศึกษา 2560
Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 51
Previous: Consumer Preference for Samsung Mobile Phone in Bangkok
Next: Analysis of Main Influencing Factors of Market Share of Organic Agricultural Products