แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว Building up motivation in attending meetings of the Association of Thai Travel Agents

Last modified: December 26, 2018
You are here:
  • KB Home
  • แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว Building up motivation in attending meetings of the Association of Thai Travel Agents
Estimated reading time: < 1 min
ชื่องานวิจัยภาษาไทย  

แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนา
ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
 
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ
Building up motivation in attending meetings 
of the Association of Thai Travel Agents
 
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา อ.กฤป จุระกะนิตย์
ชื่อผู้วิจัย
นายสิรวิชญ์ อุ่นอาจ 5504400005
นางสาวกชกร ยินดี 5504400028
 
สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2558
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 ปก (ปกนอก ปกในภาษาไทย ปกในภาษาอังกฤษ ใบรับรอง วพ.) 01_cov.pdf
2 ใบอนุมัติลายเซ็นต์คณะกรรมการสอบ

02_app.pdf

3 บทคัดย่อ (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

03_abs.pdf

4

กิตติกรรมประกาศ (และคำอุทิศ-ถ้ามี) 04_ack.pdf

5

สารบัญ (สารบัญเนื้อหา สารบัญตาราง สารบัญภาพ รายการสัญลักษณ์และคำย่อ-ถ้ามี) 05_tbc.pdf
6 บทที่ 1 06_ch1.pdf
7 บทที่ 2 07_ch2.pdf
8 บทที่ 3 08_ch3.pdf
9 บทที่ 4  09_ch4.pdf
10 บทที่ 5 10_ch5.pdf
11 บรรณานุกรม (หรือเอกสารอ้างอิง) 11_ref.pdf
12 ภาคผนวก 12_app.pdf
13 ประวัติผู้เขียน(ถ้ามี) 13_vit.pdf
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 62