คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

Last modified: March 8, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
Characteristics Leadership of Executive that Affect to Engagement in the Organization of Private Enterprise Employees in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปรารถนา วรรณเผือก
Miss Prattana Wannapueak
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. วิจิตร สุพินิจ
Dr. Vijit Supinit
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง/citation

ปรารถนา วรรณเผือก. (2559). คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทาการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่(Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และทาการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ t-test, One Way ANOVA (F- Test) ในการทดสอบสมมติฐาน

จากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 25 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานะภาพโสด รายได้เฉลี่ยระหว่าง 15,001 -20,000 บาท/เดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1 – 5 ปี กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรเรียงตามลาดับ คือ ด้านคุณลักษณะด้านสติปัญญา และความสามารถ ด้านคุณลักษณะด้านภูมิหลังทางสังคม ด้านคุณลักษณะที่เกี่ยวกับงาน ด้านคุณลักษณะทางสังคม ด้านคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ และด้านคุณลักษณะทางร่างกาย ตามลาดับและมีระดับความผูกพันในองค์กรเรียงตามลาดับ คือ ด้านการคงอยู่ ด้านความรู้สึกต่อองค์การ และด้านบรรทัดฐานทางสังคม ตามลาดับ สาหรับผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานที่มีปัจจัยประชากรศาสตร์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้นาของผู้บริหารส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ผู้นำมีบทบาทอย่างมากต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงาน หากองค์กรมีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะผู้นำที่ดีย่อมจะส่งผลให้พนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทางาน และชื่นชมกับผลสำเร็จขององค์กรไปพร้อมกัน ซึ่งจะส่งผลให้มีความผูกพันในองค์กรตามไปด้วย ดังนั้นองค์กรจึงควรให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารให้มีคุณลักษณะผู้นาที่ถูกต้องอันจะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาพนักงานที่มีคุณค่าให้อยู่คู่กับองค์กรไปได้นานๆ

คำสำคัญ: คุณลักษณะผู้นำความผูกพันพนักงานองค์กรเอกชน


Abstract

This study aimed to characteristics leadership of executive that affect to engagement in the organization of private enterprise employees in Bangkok. From a sampling of 400 people. Using a questionnaire to collect information and data. Were analyzed using descriptive statistics. Freq (Frequency) the percentage (Percentage) Average (Mean), standard deviation (Standard deviation) and statistical analysis using t-test, One Way ANOVA (F- Test) to test the hypothesis.

The study found that the majority of respondents were female, aged 21-25 years, bachelor degree, single status, average income between 15,001-20,000 baht / month and duration of work 1-5 years. The sample have a comment about the leadership of executives that affect to engagement in the organization by order were the intellectual characteristics and the ability, the characteristics of social backgrounds, the feature on the job, the social features, personality characteristics and physical characteristics, respectively. The level of engagement in the organization by order were remain, the sense of organization and social norms, respectively. For hypothesis testing found that employees with demographic factors and comments about the leadership of executive that affect to engagement of employees private enterprise in Bangkok difference was statistically significant at the 0.05 level.

Leadership plays a huge role of employee engagement in the organization if the corporate have executives with a good leadership characteristics will that affect employees were commitment to work and admire the success of the organization along the way that will have engagement in the organization as well.Therefore, organizations should focus on developing leaders with the right leadership characteristics that will enable organizations to retain valuable employees to stay with the organization for a long time.

Keywords:  Leadership characteristics Engagement Private enterprise employees..


 คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรของพนักงานองค์กรเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร | Characteristics Leadership of Executive that Affect to Engagement in the Organization of Private Enterprise Employees in Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 141
Previous: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มกาแฟพร้อมดื่มของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
Next: ปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านต้องการของพนักงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ร้านกาแฟ สตาร์บัคส์ในเขตกรุงเทพมหานคร